Regulamin Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej
Dobiegniew Cup 2024  im. Kazimierza Górskiego

 W turnieju mogą brać udział drużyny chłopców z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
- kategoria  U-7  (G1) skrzat – rok urodzenia 2017 i młodsi
- kategoria U-9 (F1) żak – rok urodzenia 2015 i młodsi
- kategoria U-11 (E1) orlik– rok urodzenia 2013 i młodsi

§1 Zasady rozgrywek
1. Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej jednak z następującymi zmianami:
- w kat. U7, U-9 i U-11 nie obowiązuje przepis o spalonym,
- w kat. U7 i U-9, U11 bramkarz przy rzucie od bramki wprowadza piłkę dowolnie lecz tylko do połowy boiska,
- w kat. U7, U-9 i U-11 zawodnik przy aucie samodzielnie wprowadza piłkę nogą nie może wykonać podania (min. odległość przeciwnika 3 metry),
- w kat.U7, U-9, U11 przy rzucie wolnym, bramkę bezpośrednio można zdobyć tylko z połowy przeciwnika (min. odległość muru 5 m),
- w kat. U-7 rzut karny z połowy boiska do pustej bramki

- w kat. U-9 rzut karny z odległości 7 metrów,
- w kat. U-11 rzut karny z odległości 9 metrów,
- w kat.U-7 i U-9 rzut rożny dowolnie z możliwością podania lub wprowadzenia piłki, przeciwnik 3m

2. Obsada sędziowska
- w kategorii U7, U-9, U-11 zawody prowadzi jeden sędzia  

3. Wymagana dokumentacja (przedstawiana podczas rejestracji drużyny w dniu przyjazdu)
- lista zbiorcza zawodników (dostępna na stronie internetowej turnieju)
- aktualna legitymacja szkolna lub karta klubowa ze zdjęciem
- aktualne badanie lekarskie
 
§2 Boiska
1. Numeracja i nawierzchnia boisk
- nr A1, A2, A3, A4, B1, B2  – Dobiegniew, ul. Leśna 2 (trawiaste)
- nr C, D – Dobiegniew, ul. Leśna 3 - za halą sportową (trawiaste)

2. Wymiary boisk dla kategorii wiekowych
- kat. U-7 - boisko o wymiarach 27 x 18 (nawierzchnia naturalna - trawista), bramki 3 x 1,55, pole karne brak
- kat. U-9 - boisko o wymiarach 40 x 26 (nawierzchnia naturalna - trawiasta) bramki 3 x 2, pole karne półkole o wymiarze 7 m,
- kat. U-11 - boisko o wymiarach 50 x 26 (nawierzchnia naturalna - trawista), bramki 5 x 2, pole karne półkole o wymiarze 7 m

§3 Piłki do gry
- nr 3 w kategorii U7,
- nr 4 w kategoriach: U-9, U-11,

§4 Ilość zawodników w meczu
- kat. U-7 trzech + bramkarz (max. 7 rezerwowych)
- kat. U-9 czterech + bramkarz (max. 7 rezerwowych)
- kat. U-11 sześciu + bramkarz (max. 7 rezerwowych)

§ 5 Czas gry
- kat. U-7 czas gry 2 x 8 min.
- kat. U-9 czas gry 2 x 10 min.
- kat. U-11 czas gry 2 x 12 min.

przerwa 5 min. - w każdym meczu

§ 6 Zmiany
- w kategoriach U7, U-9 i U-11 - dowolna ilość zmian z możliwością powrotu do gry,

§ 7 Obuwie piłkarskie i ochraniacze
- w kategoriach U7, U-9, U-11, obuwie miękkie (lanki)
- w kategorii U7 ochraniacze nie obowiązkowe, w kategoriach  U-9, U-11 wskazane jest posiadanie ochraniaczy

§ 8 System rozgrywek uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn.

§ 9 System punktacji
- za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty
- za spotkanie nie rozstrzygnięte /remis/ przyznaje się 1 punkt
- za spotkanie przegrane nie przyznaje się punktów
 
§ 10 Kolejność miejsc i nagrody
1. O kolejności drużyn w tabelach decyduje ilość zdobytych punktów.

2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują w kolejności:
- ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi zespołami,
- różnica bramek między zainteresowanymi drużynami,
- liczba zdobytych bramek w meczach między zainteresowanymi drużynami,
- korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach,
- większa liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach,
  Przy dalszej równości rozstrzygają rzuty karne.

3. W spotkaniach ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałowych, przy meczu nierozstrzygniętym /remis/,
o wyniku rozstrzygają rzuty karne. Pierwsza seria 5 strzałów, przy dalszej równości po jednym, aż do rozstrzygnięcia.

4. Nagrody
Zwycięzcy turnieju w poszczególnych kategoriach otrzymują:
-  puchar, dyplom, nagrody rzeczowe
drużyny zajmujące miejsca II, III, otrzymują:
- puchar, dyplom, rzeczowe

§ 11 Kary
1. Kary wychowawcze 2, 3 i 5 minut.
2. W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik może być usunięty z boiska /czerwona kartka/.
3. O konsekwencjach czerwonych kartek, dla zawodnika decyduje, Wydział Gier.
4. Wniesienie protestu przez drużynę
- protest należy zgłaszać do sędziego głównego, w czasie do 10 min. po meczu.
- rozstrzygnięcie protestów przez Wydział Gier - codziennie po zakończeniu rozgrywek.

§12 Sprawdzanie tożsamości zawodników uczestniczących w turnieju

1. W sytuacji gdy protest dotyczący tożsamości zawodnika został zgłoszony zgodnie z procedurą,
wszyscy zawodnicy nie posiadający dokumentu tożsamości ze zdjęciem nie są uprawnieni do gry w tym meczu i nie mają prawa uczestniczyć w zawodach.

2. Okazanie dokumentu, o którym mowa w pkt.1 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje sędziego do opisania spornej sytuacji w protokole,
a decyzje, co do ewentualnej weryfikacji spotkania, wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki.

3. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach przysługuje trenerowi lub opiekunowi drużyny.
Fakt sprawdzania tożsamości zawodników drużyny przeciwnej musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów w czasie pierwszej lub drugiej połowy gry, najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem kończącym zawody. Sprawdzanie tożsamości zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłaszania żądania przebywają na płycie boiska. W przypadku zgłaszania żądania w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na ławce rezerwowych.

Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników.

Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kapitanom obu zespołów.

Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników.

4. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów lub po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów zobowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kapitana protest i poinformować niezwłocznie (w najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kapitana zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza dokumenty tożsamości oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kapitanów obu drużyn) i tylko i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kapitana) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu ze zdjęciem. Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć  jednoznaczne stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania z zawodów.

5. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kapitanowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu i drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.

§13 Interpretacja regulaminu należy do organizatora.